FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिने बारेको सूचना

शैक्षिक सत्र २०८० को नगरस्तरीय आधारभूत तह परीक्षा (कक्षा-८) को समय तालिका प्रकाशित गरिएको सूचना

सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धमा म्याद थप गरिएकाे सुचना ।

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना

पुन: विज्ञापन सम्बन्धी सूचना

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना