सूचना तथा समाचार

माडी नगरपालिकामा सेवा करार अन्तर्गत साइट सुपरभाइजर चौथो तहको छनोट परिक्षाको पाठ्यक्रम

माडी नगरपालिकामा सेवा करार अन्तर्गत मत्स्य प्राविधिक पाचौ तहको छनोट परिक्षाको पाठ्यक्रम

माडी नगरपालिकामा सेवा करार अन्तर्गत कृषि अधिकृत छैठौ तहको छनोट परिक्षाको पाठ्यक्रम

माडी नगरपालिकामा सेवा करार अन्तर्गतका हेभि सवारी चालक तथा हलुका सवारी चालक छनौट परीक्षाको पाठ्यक्रम

प्राविधिक तर्फ विविध सेवा चौथो तह सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदको प्रतियोगात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

कर्मचारी पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना